Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

"Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"- ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

«Βασικέσ Εννοιες, Στόχος και  Σπουδαιότητα  της ΚαλλιέργειαΣ της μαθηματικής σκέψης, στο πλαίσιο της καθημερινότητας του νηπιαγωγείου».

Της Τριανταφυλλιάς Νικολούδη
Σχολικής Συμβούλου 7ης Περιφέρειας Π.Α.

Τα Μαθηματικά είναι μία μαθησιακή περιοχή του Αναλυτικού Προγράμματος της Προσχολικής Αγωγής (ΔΕΠΠΣ,2002).
Βασικός σκοπός  της εφαρμογής των Μαθηματικών σε τάξεις προσχολικής ηλικίας είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.
Στόχος είναι η προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών  και η ανάπτυξη των κατάλληλων διεργασιών, πάνω στις οποίες θα δομηθούν αργότερα οι μαθηματικές έννοιες. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός, διότι  βοηθούν  τα παιδιά να ερμηνεύσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει. (Οδηγός Νηπιαγωγού,2003)

Σύμφωνα με τις  σύγχρονες τάσεις για την προσέγγιση της μαθηματικής γνώσης:
-       Για την κατάκτηση της νέας γνώσης, γίνεται αξιοποίηση της προηγούμενης εμπειρίας (Bruner)
·         Προσφέρονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά, για διατύπωση και επίλυση προβλήματος, ώστε να οικοδομήσουν σταδιακά  τη γνώση (Piaget) .
·         Καλλιεργείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, αλλά και μεταξύ του εκπαιδευτικού και των παιδιών (Vygotsky) .
·         Με αφορμή τα μαθηματικά γίνεται εξακτίνωση και σε άλλες μαθησιακές περιοχές και υπάρχουν πολλές δυνατότητες προέκτασης.
·          Η επιλογή  του παιχνιδιού, καθώς και άλλων εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης      (λογοτεχνία, εικαστικά θεατρικό δρώμενο), ως εργαλείο μάθησης, είναι πιο αποτελεσματική από τον κλασικό τρόπο.

·         Η ανάπτυξη της θεωρίας των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Gardner), σύμφωνα με την οποία η λογικο-μαθηματική νοημοσύνη εμφανίζεται κατά την νηπιακή ηλικία και όσα περιλαμβάνει είναι αυτά που θεμελιώνουν την κριτική σκέψη (Ματσαγγούρας, 2005). Η λογικο-μαθηματική σκέψη, δε διδάσκεται, γιατί δομείται από τις σχέσεις που ανακαλύπτουν τα παιδιά μεταξύ των αντικειμένων.
Αναπτύσσεται από τα ίδια τα παιδιά, όταν αυτά μπαίνουν στη διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Όταν κατακτάται με αυτό τον τρόπο, εντυπώνεται καλύτερα.

ΡΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ο εκπαιδευτικός, με τη διαμόρφωση ενός πλούσιου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος, με  την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης της μαθηματικής γνώσης  και με την υποβολή κατάλληλων ερωτήσεων,   θα πρέπει να παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να αντιληφθούν τα μαθηματικά ως εργαλείο επίλυσης  προβλημάτων στην καθημερινότητά τους (Καπέλου, 2011). Οι δραστηριότητες δηλαδή, να έχουν νόημα για τα παιδιά.

·         Διαμορφώνει  ένα  κατάλληλο περιβάλλον, που να συντελεί στην ανακαλυπτική- διερευνητική  μάθηση
·         Το υλικό που θα χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να είναι ευχάριστο  στα παιδιά και κατάλληλο για την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.
·         Προκαλεί τη διατύπωση υποθέσεων. Αποδέχεται όλες τις εκδοχές και οδηγεί τα παιδιά προς την επίλυση.
·         Υποστηρίζει  την αυτενέργεια  και την αυτονομία του κάθε παιδιού.
·         Παρέχει ικανοποίηση στα παιδιά, ότι  επιλύουν καταστάσεις προβληματισμού στην καθημερινότητά τους.
·         Οργανώνει ελκυστικές και κατάλληλες δραστηριότητες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
·         Η αξιοποίηση του λάθους
·         Η χρήση της επιχειρηματολογίας
·         Η διερεύνηση μέσω της διατύπωσης, του ελέγχου και του αναστοχασμού των υποθέσεων, η διεξαγωγή συμπεράσματος και η αξιολόγηση.

ΕΙΔΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
-       Αυθεντικές Δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη.
-       Δραστηριότητες που προκύπτουν από τα ίδια τα παιδιά. ( Οικοδομικό υλικό, γενέθλια)
-       Προγραμματισμένες δραστηριότητες (στόχος- εξέλιξη- αξιολόγηση)
-       Μαθηματικές Ιστορίες  προς Επίλυση
-       Επιτραπέζια  Παιχνίδια
-       Προβλήματα προς  Επίλυση  
-       Φύλλα  Εργασίας

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Τζεκάκη,1996, Κασιμάτη 2003)
-       ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΡΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ),  όπου το παιδί μαθαίνει μέσα από την δράση, τη μίμηση, των χειρισμό των αντικειμένων.
-        ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  (ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ), σύμφωνα με την οποία γίνεται αναπαράσταση του εξωτερικού κόσμου, μέσω εσωτερικών πνευματικών εικόνων.
-       ΑΝΑΠΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ),όπου γίνεται αναπαράσταση της εξωτερικής πραγματικότητας με αφηρημένα σύμβολα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΝΝΟΙΩΝ
Δραστηριότητες ποιοτικών σχέσεων
1.      Ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις διατάξεις, συμβολισμοί
2.      Αντιστοιχία, ισοδυναμία συνόλων, διατήρηση, διάταξη συνόλων.
Δραστηριότητες ποσοτικών σχέσεων
1.      Πληθικοί  αριθμοί, απόλυτοι και τακτικοί.
2.      Απλές πράξεις προσθετικών και πολλαπλασιαστικών δομών.
Σύμφωνα με  τη Τζεκάκη, οι μαθηματικές έννοιες που δουλεύουμε στο νηπιαγωγείο είναι:
ΧΩΡΟΣ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  (Αντίληψη της θέσης του σώματος και  των αντικειμένων στο χώρο, προσανατολισμός, σχήματα, συμμετρία)
ΑΡΙΘΜΟΣ (Αρίθμηση, απαρίθμηση, μέτρηση, αντιστοιχίσεις, μαθηματικές πράξεις).
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) Ομαδοποίηση, διάταξη, σειροθέτηση, ταξινόμηση
ΜΟΤΙΒΑ  Ή  ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ  
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μέτρηση- Εκτίμηση
Κύρια στοιχεία για την επιτυχία της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι:
-       Μαθηματική γνώση ( Να παράγεται μαθηματική γνώση)
-       Μαθησιακό περιβάλλον (Ένα κατάλληλο περιβάλλον, πλούσιο σε  ερεθίσματα)
-       Δραστηριότητες (Επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων, που προσεγγίζονται με εναλλακτικούς τρόπους)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
1.      Δεληκανάκη,Ν.(2009). Η Μαθηματική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία, θεμελιώδης βάση για τη Σύγχρονη Σχολική Μαθηματική Παιδεία στο πλαίσιο της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο (71), 96-105.
2.      Ματσαγγούρας, Η.(2002). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας.  Αθήνα: Γρηγόρης.
3.      Καπέλου,Κ.(2011). Σημειώσεις για το Σεμινάριο Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο.
4.      Κασιμάτη,Κ.(2003).  Η Δόμηση της μαθηματικής Σκέψης στην Προσχολική Ηλικία. Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας,1-14.
5.      Νικολούδη, Φ.(2003). Προσέγγιση μαθηματικών εννοιών και σχέσεων, μέσα από την ανάγνωση μιας ιστορίας. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο(31), 63-71.
6.      Τζεκάκη,Μ.(2000).Μαθηματικές Δραστηριότητες για την Προσχολική Ηλικία. Αθήνα: Gutenberg.
7.      ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2002).Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο  Προγραμμάτων Σπουδών  για το Νηπιαγωγείο .Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων. Αθήνα.
8.      ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,(2003). Οδηγός  Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί, Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ1.        «Αριθμητικές δεξιότητες μέσα από την παιδική λογοτεχνία-Οι γάτες και τα ποντικάκια μας μαθαίνουν να μετράμε».  (Γεωργία Μουντζούρη )
Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε αριθμητικές έννοιες και δεξιότητες μέσα από ένα παραμύθι; Ποιες είναι οι φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης και τι περιλαμβάνει η καθεμία; Τι χρειάζεται να προσέξουμε, ώστε να προκληθεί η αυτενέργεια των παιδιών;  «Η Γάτα Κουμπάρα» θα δώσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

2.       «Μαθηματικά με αφορμή....» (Τοπαλίδου Σοφία)
Οι μαθηματικές έννοιες όπως κάθε έννοια δεν μπορούν να προκύψουν ή να δημιουργηθούν από μία ή δύο δραστηριότητες. Άρα λοιπόν για να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να έχουν εμπειρίες, να δημιουργήσουν, να προσεγγίσουν και να αναπτύξουν έννοιες πρέπει να επιλέγουμε και να σχεδιάζουμε μια σειρά δραστηριοτήτων στό πλαίσιο επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων. Αυτό αποτελεί το θέμα της εισήγησης δηλ. η παρουσίαση υλοποιημένων δραστηριοτήτων που οδηγούν από τη μια στην μάθηση μαθηματικών εννοιών και αφετέρου συμβάλλουν στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης στα παιδιά, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στο να γίνουν υπεύθυνα άτομα.
Ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων
  • Μέσα- έξω Με αφορμή διάφορα παιχνίδια στην αυλή ή  στην τάξη όπως «Η γάτα» ή «Λουλουδοκαλάθια» μπορούμε να προσεγγίσουμε τις παραπάνω χωρικές έννοιες
  • Συμμετρία. Η τεχνική του διπλώματος, που οδηγεί σε συμμετρικές μορφές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μασκών τις απόκριες ή στις 25 Μαρτίου στο στολισμό γιλέκων ή στην κατασκευή του Μάρτη με αφορμή την παροιμία «Μάρτης είναι νάζια κάνει/ πότε κλαίει πότε γελάει».
  • Αλγοριθμικές διατάξεις. Μπορούμε να στολίσουμε την τάξη με αφορμή μία εθνική επέτειο ή άλλη γιορτή κατασκευάζοντας μοτίβα. Τα παιδιά να δημιουργήσουν τα δικά τους μοτίβα για να στολίσουν ένα πλαίσιο ή να παρατηρήσουν και να εντοπίσουν σε βιβλία στοιχεία που επαναλαμβάνονται και δημιουργούν μοτίβα.
  • Αριθμοί και πράξεις. Μέσα από αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια με αφορμή ένα βιβλίο, το Πάσχα ή την Άνοιξη να διατάσσουν αριθμούς από το 1 έως το 10 ή να αντιστοιχούν ποσότητα με αριθμούς ή να κάνουν μικρές προσθέσεις και αφαιρέσεις.

3. «Μαθηματικά παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά».  (Γεωργία Μουντζούρη)

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικά της καθημερινότητας και υλικά που φέρνουν τα παιδιά από το σπίτι τους, για να φτιάξουμε παιχνίδια για τη μαθηματική γωνιά της τάξης μας και όχι μόνο; Το μόνο που χρειάζεται είναι φαντασία και μεράκι!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Α)  «Παίζουμε μαθηματικά;».  (Γεωργία Μουντζούρη)
Στο εργαστήρι θα παρουσιαστούν κάποια παραμύθια με μαθηματικό ενδιαφέρον. Οι νηπιαγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ένα σχετικό βιβλίο κι αφού χωριστούν σε ομάδες, να σχεδιάσουν μαθηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μαθηματικά που απορρέουν από το παραμύθι.

Β)  «Να το πούμε ένα» (Τοπαλίδου Σοφία)
Στόχος του εργαστηρίου είναι να δούμε πως μπορούμε  με αφορμή το παραδοσιακό- αριθμητικό τραγούδι « Να το πούμε ένα» να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη διαφόρων θεμάτων και πως μπορούμε αυτά να τα προσεγγίσουμε διαθεματικά. Ταυτόχρονα επειδή η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει όλο και περισσότερο μέρος στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα να βρούμε τρόπους εμπλοκή τους με αφορμή το τραγούδι. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία ή πολλές παραλλαγές αυτού του τραγουδιού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τρίπολη, 3 Σεπτεμβρίου 2014
Αίθουσα Εκδηλώσεων 6ου  Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης
                                                
                                     Παρουσίαση μαθηματικών παιχνιδιών από άχρηστα υλικά                                                                                                                                Η μία από τις εισηγήτριες, κ. Σοφία Τοπαλίδου 
                                                                

1ο  Εργαστήρι: «Παίζουμε μαθηματικά;»

Χωρισμός και εργασία σε ομάδες

Η κ. Μουντζούρη, σε συνεργασία με μία από τις ομάδες.

2ο Εργαστήρι: «Να το πούμε ένα»


Παρουσίαση των ομάδων στην ολομέλεια


Άστρος, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους


Εργασία σε ομάδες


Παρουσίαση των ομάδων
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

                                              ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
                                        " … Όταν τα αντικείμενα λένε ιστορίες!"

Προσκεκλημένη Εισηγήτρια: κ. Νίκη Κάντζου

ΤΡΙΠΟΛΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, ΑΣΤΡΟΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

(Βασικά σημεία της εισήγησης)


«Σημασία έχουν οι άνθρωποι, που η ιστορία τους διαμορφώνει τα αντικείμενα και όχι τα ίδια τα αντικείμενα παρουσιασμένα αποσπασματικά, χωρίς την ιστορία τους».
Μ. Μπρεχτ

Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγοί) πως μπορούν να εντάξουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου τους τη Μουσειακή Εκπαίδευση.
Ειδικότερα:
-          Θα δώσουμε έμφαση στα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον εκπαιδευτικό.
-          Θα ασχοληθούμε με τον οπτικό εγγραμματισμό (θεωρητική αναφορά, πρακτική εφαρμογή: πολυδιάστατη ερμηνεία των αντικειμένων, στάδια ανάλυσης ενός αντικειμένου, ασκήσεις παρατηρητικότητας π.χ. The Generic Game, Harvard Project Zero, Κοιτώ 2 φορές 10, Ο κήπος με τα αγάλματα-παρατηρητικότητα με αφορμή ένα βίντεο, Ποιος πετάει μέσα στο μουσείο Μπενάκη;, πρωτόκολλα ερωτήσεων που αφορούν αντικείμενα-εκθέματα, ενσυναίσθηση μέσα από ένα έκθεμα-άγαλμα).
-          Θα γνωρίσουμε ένα παραδοσιακό παιχνίδι (αντικείμενο) και θα παίξουμε  μαζί του με στόχο να αντιληφθούμε τη διαχρονία του.
-          θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε πάζλ συμβατικά και ηλεκτρονικά.
-          Θα παρατηρήσουμε πως ένα έργο τέχνης ενεργοποιείται μέσα από ένα βίντεο και τι είδους βιωματική δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί ταυτόχρονα.
-          Θα δοκιμάσουμε να δημιουργήσουμε παγωμένες εικόνες μέσα από την προβολή έργων τέχνης
-          Θα δούμε πως ένα παιχνίδι θησαυρού με απρόσμενη κατάληξη.
-          Θα λύσουμε αινίγματα που αφορούν πίνακες ζωγραφικής.
-          Θεματικές μουσειοτσάντες που συνδέουν τις οικογένειες των παιδιών με το σχολείο (π.χ. Η Δανάη,μια πλαγγόνα σπίτι μας, Η γιαγιά Μαριγώ και τα έθιμα, Με ένα νανούρισμα για μαξιλάρι, Τα παιχνίδια μιας μαγειρικής ποδιάς).

-          Θα γνωρίσουμε την αρχαιολογική στρωματογραφία στο νηπιαγωγείο και πως μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την μαγειρική.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ, ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ … ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Νίκη Κάντζου
1o  ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΙΚΑ: 5 αντικείμενα της ίδιας χρονικής περιόδου (π.χ. αρχαία παιγνίδια, αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τοποθετούμε τα αντικείμενα (π.χ. 1 σβούρα, 1 πλαγγόνα, 1 ίυγγα, 1 πλαταγή, 1 πήλινο ζωάκι) σε τραπέζια σε διάφορα σημεία της αίθουσας. Στερεώνουμε στο πέτο κάθε παιδιού μια κονκάρδα με ένα αντικείμενο και τα παροτρύνουμε με το ξεκίνημα της μουσικής (Π. Καλατζόπουλος, Soundtrack: Νικόστρατος, ο πελεκάνος, track: Les toutous, les tourists) να βρουν ποια άλλα παιδιά έχουν το ίδιο αντικείμενο, ώστε να σχηματίσουν ομάδες. Οι ομάδες που σχηματίζονται είναι πέντε και αποτελούνται από πέντε μέλη). Στη συνέχεια, ζητάμε από κάθε ομάδα να βρει το αντικείμενο που φορά στο πέτο και να καθίσει κοντά του, χωρίς να το αγγίξει.

2ο ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΙΚΑ: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα, ένα χαρτί Α3 για κάθε ομάδα, μαρκαδόροι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα μέλη κάθε ομάδας παρατηρούν αρχικά το αντικείμενό τους χωρίς να μιλούν. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός τα καλεί να κρατήσουν με τη σειρά το αντικείμενό τους και να πουν μία λέξη γι’ αυτό (π.χ. παρατηρώντας μια πλαγγόνα μια ομάδα πέντε παιδιών μπορεί να πει λέξεις όπως: κούκλα, πηλός, καμπάνα, μαλλιά, παιχνίδι). Καμία λέξη δεν πρέπει να επαναληφθεί. Κάθε μέλος της ομάδας συμβολίζει με ένα σκίτσο τη λέξη που είπε σε ένα χαρτί Α3, ώστε να τη θυμάται.

Υποσημείωση: Στο τέλος του συγκεκριμένου σταδίου, αν το αντικείμενο έχει μια ειδική ονομασία, ο εκπαιδευτικός την αναφέρει στα παιδιά και εξηγεί γιατί λέγεται έτσι.

3ο ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΙΚΑ: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα μέλη κάθε ομάδας κρατούν με τη σειρά το αντικείμενο και λένε μια φράση γι’ αυτό. Η φράση μπορεί να περιέχει τη λέξη που έχουν πει στο προηγούμενο στάδιο και μπορεί να περιγράφει το αντικείμενο, τη λειτουργία του ή τα συναισθήματα που προκαλεί ή που απεικονίζονται σε αυτό (π.χ. παρατηρώντας μία σβούρα τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να πουν φράσεις όπως:

1. Η σβούρα είναι παιχνίδι.
2. Μου αρέσει να παίζω με τη σβούρα.
3. Αυτή η σβούρα είναι φτιαγμένη από πηλό και έχει πάνω σχέδια.
4. Η δική μου η σβούρα είναι φτιαγμένη από ξύλο.
5. Η σβούρα αυτή έχει μύτη.


4ο ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΙΚΑ: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα, χαρτί Α3, μαρκαδόροι, ψηφιακό μαγνητόφωνο ή σημειωματάριο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κάθε ομάδα δημιουργεί μια ιστορία για το αντικείμενό της. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι φράσεις που είπαν τα μέλη της ομάδας στο προηγούμενο στάδιο, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Η ιστορία μπορεί να απεικονιστεί εικαστικά, ώστε να τη θυμούνται τα παιδιά. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός περνά από το σημείο που κάθεται κάθε ομάδα και ζητά από έναν εκπρόσωπο της ομάδας να αφηγηθεί την ιστορία τους, ώστε εκείνος να τη μαγνητοφωνήσει ή να την καταγράψει σε ένα σημειωματάριο.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΑΤΑΓΗ (ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΤΡΑ)
Μια φορά και έναν καιρό, ήταν μια πλαταγή, μια κουδουνίστρα από πηλό που ζούσε σε ένα μουσείο. Αισθανόταν πολύ μόνη, γιατί κανένας δεν την αγόραζε. Έτσι τα βράδια έκλαιγε σιγανά, αλλά όπως κάθε κουδουνίστρα με την παραμικρή κίνηση έκανε θόρυβο, με αποτέλεσμα να ξυπνούν όλα τα αγάλματα του μουσείου και να την παρηγορούν. Ακόμα και ο φύλακας του μουσείου, πήγαινε κοντά της και της έλεγε να μη στενοχωριέται. Μια μέρα όμως όλα άλλαξαν! Ήρθε στο μουσείο ένας διάσημος μουσικός. Την κοίταξε με προσοχή και ζήτησε από την πωλήτρια στο πωλητήριο του μουσείου να την κρατήσει στα χέρια του. Την χτύπησε τρεις φορές δυνατά, δυο φορές σιγανά, τρεις φορές δυνατά και ο ρυθμός της ακούστηκε σε όλο το μουσείο. Μάλιστα, όταν ο μουσικός έπαιξε ξανά τον ίδιο ρυθμό μερικά αγάλματα άρχισαν να παίζουν παλαμάκια. Η κουδουνίστρα ήταν πολύ χαρούμενη. Ο μουσικός την αγόρασε και από τότε είναι πάντα μαζί του στις συναυλίες του. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε και τους φίλους της στο μουσείο. Μάλιστα, μερικές φορές πήγαινε μαζί με το μουσικό στο μουσείο και έπαιζαν μουσική στα αγάλματα και στους φύλακες! … Και φυσικά εκείνοι τους συνόδευαν με παλαμάκια! Τρεις-τρεις φορές δυνατά, δυο φορές σιγανά, τρεις φορές δυνατά. Συνοδέψτε μας και εσείς!

5ο ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΙΚΑ: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα, ηχητικά αντικείμενα ή μουσικά όργανα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κάθε ομάδα επενδύει κινητικά και ηχητικά την ιστορία της. Συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας παίρνοντας διάφορες στάσεις με το σώμα τους.

6ο ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΙΚΑ: ένα αντικείμενο για κάθε ομάδα, ηχητικά αντικείμενα ή μουσικά όργανα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το αντικείμενο κάθε ομάδας τοποθετείται σε ένα εμφανές σημείο, ώστε να μπορούν να το δουν οι υπόλοιπες ομάδες. Κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστορία του αντικειμένου της με αφήγηση, κίνηση και ηχητικά αντικείμενα ή μουσικά όργανα. Κάθε μέλος της ομάδας λέει μια φράση της ιστορίας και όλοι μαζί την επενδύουν κινητικά και ηχητικά. Η δράση κάθε ομάδας βιντεοσκοπείται από τον εκπαιδευτικό, ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένα βίντεο στο Windows Media Player με το υλικό όλων των ομάδων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ 


ΑΣΤΡΟΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ"ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ...ΨΑΧΝΟΥΝ
ΚΑΙ....ΟΤΑΝ ΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΒΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ  ΦΙΛΟΥΣ,  ΑΡΧΙΖΟΥΝ....ΔΟΥΛΕΙΑ


ΤΡΙΠΟΛΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ, ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ...


ΟΙ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ  ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ,

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ ΕΠΑΙΞΑΝ  ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ...

...ΤΗ  ΣΦΕΝΤΟΝΑ
...ΤΗ  ΣΒΟΥΡΑ

... ΤΟΝ ΙΠΠΟ
... ΤΗΝ ΠΛΑΓΓΟΝΑ... ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΙΓΩ... ΤΗ  ΛΑΛΙΤΣΑ...  ΤΟ ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ